تصویر پست

شفت قائم و تونل نوسود

یک از سخت ترین ها ……

یک قرارداد یک هفته ای که سه روز تصویربرداری و عکاسی براش در نظر گرفته شد و چهار روز هم تدوین و کارهای مربوط به خروجی

محل پروژه کرمانشاه (احداث تونل زاگرس)

این پروژه در دو نقطه کاملا متفاوت و بدور از هم واقع شده بود یکی در منطقه سرپل ذهاب و دیگری منطقه نوسود محل سکونت تیم ما منطقه جوانرود بود و مسیر تقریبی با هر کدام از این دو نقطه تقریبا هشتاد تا صدوبیست کیلوتر بود

تیم داخلی ارسا هماهنگی خوبی داشت برای ارتباط با اعضائ پروژه

اولین روز: پس از پیمودن 140 کیلومتر و رسیدن به لوکیشن بدلیل امنیتی بودن پروژه هر گونه هماهنگی از تهران و جاهای دیگر جواب نداد و اعضائ تیم برگشتیم

دومین روز : دوباره بر همین منوال گذشت

سومین روز: به همان شکل

  • از لحاظ قراردادی کار ما با ارسا تمام شده بود و ما باید برمی گشتیم تهران
  • بنا به درخواست تهران ماندن ما در جوانرود سه روز تمدید شد
  • یکنفر از دستیاران گروه را بدلیل تغییر برنامه مجبور شدیم از دست بدیم

تیمهای کاری شرکت ارسا بدلیل گرمای بیش از حد منطقه سرپل ذهاب فقط شب کاری میکردند و این کار ما را بسیار سخت میکرد خود مسیر پروژه هم واقعا داستان بسیار خطرناکی داشت خود تونل ها هم بدلیل داشتن گازهای خطرناک ورود به آنها به عمق پنجاه کیلومتر واقعا بازی با جان تیم بود ولی ….. با اینکه در شب اول یک بونکر بتون در پروژه چپ کرد و کار تصویر ما را خراب کرد اما تمام سعیمان را کردیم تا ظرف مدت سه روز دو پروژه بزرگ ملی را پوشش تصویری دهیم و با دست پر به تهران بازگردیم .

اما داستان به اینجا ختم نمی شود برنامه ای که برای خروجی تصویری برای ما چیده شد بیش از یکماه زمان برد

و متنی که برای گوینده ما تهیه شده بود مربوط به تمامی پروژه های شرکت ارسا ساختمان بود و تمامی داشته هایی که از مابقی پروژه ها داشتند فقط تعدادی عکس بود و همین موضوع کار مارا هم تحت الشعاع قرار داد.

خروجی فاینال این پروژه بعد از سه ماه تحویل کارفرما گردید و تمامی موارد دیر کرد از طرف خود کارفرما صورت گرفته بود.

بـعـدی
پروژه شرکت کارتن ماشین (کارتن سازی تبریز)